Buskerud Næringsmegling

Personvernerklæring for Buskerud Næringsmegling AS

Ditt personvern er viktig for Buskerud Næringsmegling AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Buskerud Næringsmegling AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Buskerud Næringsmegling AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av selskapet.

Vår behandling av personopplysninger

Buskerud Næringsmegling AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge/kjøpe/leie ut/leie deres selskap/eiendom/lokaler, gjennomføring av verdivurderinger og konsulentbistand.
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre objektet oppdraget omfatter.
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester.
  • Behandling av personopplysninger som ledd i foretakets oppfyllelse av rettslige forpliktelser og kontrolltiltak, som for eksempel kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.
Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Vi vil dele dine personopplysninger med de markedsføringskanaler som fordrer opplysningene som grunnlag for fakturering knyttet til vårt oppdrag tilknyttet deg/ditt foretak. Vi vil dele personopplysninger med vårt fagsystem Vitec Next i henhold til inngått Databehandleravtale.

Vi deler dine personopplysninger med PCSS i henhold til inngått Databehandleravtale knyttet til feilsøking/installasjon/oppgradering av programvare.
Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Buskerud Næringsmegling AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Buskerud Næringsmegling AS lagres på servere hos Vitec i Norge. Lagring av personopplysninger gjøres i henhold til inngått Databehandleravtale.

Rettigheter

Rettigheter
Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.
Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.
Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til daglig leder Fredrik A. Haaning pr. e-post: fredrik@bnm.no eller per post til Buskerud Næringsmegling AS, Nedre Storgate 22, 3015 Drammen
Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).
Personvernombud
Buskerud Næringsmegling AS har oppnevnt eget personvernombud som sørger for at personopplysninger blir behandlet korrekt og i tråd med gjeldende regelverk.
Hvis du har spørsmål om behandling av personopplysninger hos Buskerud Næringsmegling AS, eller forhold tilknyttet slik behandling, kan du ta kontakt pr. e-post til daglig leder Fredrik A. Haaning, fredrik@bnm.no.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Personvernombud

Buskerud Næringsmegling AS har oppnevnt eget personvernombud som sørger for at personopplysninger blir behandlet korrekt og i tråd med gjeldende regelverk.

Hvis du har spørsmål om behandling av personopplysninger hos Buskerud Næringsmegling AS, eller forhold tilknyttet slik behandling, kan du ta kontakt pr. e-post til daglig leder Fredrik A. Haaning, fredrik@bnm.no.

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.