Buskerud Næringsmegling

Personvernerklæring for Buskerud Næringsmegling AS

Ditt personvern er viktig for Buskerud Næringsmegling AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Buskerud Næringsmegling AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.
Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Buskerud Næringsmegling AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

Daglig leder i Buskerud Næringsmegling AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Buskerud Næringsmegling AS. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til oppgjør/regnskapsansvarlig.

Vår behandling av personopplysninger

Buskerud Næringsmegling AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge/kjøpe/leie deres selskap/eiendom.
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre objektet oppdraget omfatter.
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Vi vil dele dine personopplysninger med de markedsføringskanaler som fordrer opplysningene som grunnlag for fakturering knyttet til vårt oppdrag tilknyttet deg/ditt foretak.  Vi vil dele personopplysninger med vårt fagsystem Vitec i henhold til inngått Databehandleravtale.  Vi deler dine personopplysninger med PCSS.no i henhold til inngått Databehandleravtale knyttet til feilsøking/installasjon/oppgradering av programvare.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Buskerud Næringsmegling AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Buskerud Næringsmegling AS lagres på servere hos Vitec i Norge.  Lagring av personopplysninger gjøres i hht inngått Databehandleravtale.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til oppgjør/økonomiansvarlig Lisbeth Groth på e-post lisbeth@bnm.no eller per post til Buskerud Næringsmegling AS, PB 296 Bragernes, 3001 Drammen.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Personvernombud

Buskerud Næringsmegling AS har utnevnt et eget personvernkoordinator som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til Buskerud Næringsmegling ASs behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernkoordinator Lisbeth Groth på lisbeth@bnm.no.

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.