Buskerud Næringsmegling

Jensåsveien 38, Åros

Åros
Utviklingstomt for boligbygging med fantastisk utsikt i Åros - Asker kommune

Beskrivelse

Eiendommen ligger i etablert boligområde mellom Frøtvetåsen og Kaståsen sydvest for Åros sentrum med en fantastisk utsikt mot Oslofjorden.
Kort vei til store friarealer og med sykkelavstand til Frydenlund barne-/ungdomsskole.

Det er ca. 30 min. kjøring til Asker sentrum og til Drammen sentrum.

Tomtearealet
Eiendommen består av 2 matrikkelnummer som til sammen er 7,6 mål.

Tomten er bebygget med eldre hytte og består av skogkledd berggrunn.

Det må påregnes kostnader til oppgradering av adkomst og infrastruktur frem til tomten.

Reguleringsforhold
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Frøtvedt felt 2.2 fra 1992 og skal benyttes til boligformål med tilhørende garasjer og uthus.

Bebyggelsen kan oppføres i 2 etasjer med max. gesimshøyde på 6 meter, men kan i skrånende terreng også tillates bygget med sokkeletasje.

Tillat bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 20 % og antatt utnyttelse er etter dette mellom 3000 og 4000 kvm bruksareal (BRA).

Ledig areal

Type Næringstomt

Eiendomsinformasjon

Jensåsveien 38, 3474 Åros

Kontakt

Fredrik A. Haaning

Mobil (+47) 91520905
E-post fredrik@bnm.no

Saksnummer 1.23292